Monday, November 15, 2010

Stoppen met roken mbv NLP


Na meer dan 30 jaar gerookt te hebben, had ik zo iets van "het wordt nu onderhand wel eens tijd om te stoppen met roken". Ik wilde graag stoppen met roken maar had zo iets van als ik stop dan stop ik ook echt. In plaats van in een keer zomaar proberen te stoppen met roken door uitsluitend te vertrouwen op wilskracht, besloot ik dat ik me eerst heel goed diende voor te bereiden. Ik ben toen begonnen om zo beetje alles wat ik op internet kon vinden te lezen. Tevens heb ik het boek van Allen Carr, die de bestseller "the easy way to stop smoking" gelezen. Met deze kennis en mijn kennis van NLP heb ik een methode samengesteld die mij heeft geholpen om op een eenvoudige manier, zonder vervelende ontwenningsverschijnselen te stoppen met roken.


Deze methode heb ik opgetekend in het eboek "Maak korte metten met de Rookduivel" met als tweede titel "Stoppen met roken mbv NLP". Ook jij kunt deze methode met succes toepassen!


Thursday, September 30, 2010

Emoties en NLP


Emoties zijn belangrijk en we dienen het belang ervan niet te onderschatten. Er wordt wel eens gezegd dat we naast een rationeel brein ook een emotioneel en zintuiglijk brein hebben. De laatste twee sturen wel tien maal zoveel informatie naar het rationele brein als omgekeerd. Op basis van deze theorie is dan ook het grootste gedeelte van onze hersenactiviteit onbewust.


Wanneer onze emoties de overhand krijgen, kunnen we overgaan tot emotioneel gedrag. Dit gedrag heeft een functie maar is niet altijd even effectief.


  • woede die geuit wordt kan intimiderend zijn voor onze omgeving. Je laat feitelijk zien dat je gekwest bent en niet over je heen laat lopen.

  • huilen kan een vertederende en agressie remmende werking hebben op de ander.

  • apathie tijdens depressie en verdriet (die zinloos lijkt), zorgt er in ieder geval voor dat je geen energie verspilt. En dat iedere confrontatie met de buitenwereld vermeden wordt.

Emoties horen bij ons mens zijn en dien je niet weg te drukken. Het is zaak dat je leert omgaan met je emoties. Zorg echter dat je geen slaaf bent van je emoties. Hoe ouder we worden, hoe beter we er meestal mee leren te leven. Door gebruik te maken van NLP kunnen we dit leerproces versnellen en zo meer en meer meester worden over onze emoties. Een NLP-opleiding volgen is dan ook een verstandige investering in jezelf.

Sunday, April 16, 2006

NLP begrippen


Anker: in het algemeen: elke stimulus die een respons veroorzaakt (cfr. het behaviourisme). Meer specifiek: een manier om een state (gemoedstoestand) op te roepen. Ankers kunnen op "natuurlijke wijze" ontstaan, of bewust worden opgezet.

Ankeren: het proces om een stimulus aan een respons te koppelen, zodat door het voordoen van de stimulus, de respons (vaak een gemoedstoestand) actief wordt.

Derde positie: positie van een waarnemer die zowel de eerste positie als de tweede positie kan observeren (zie ook "perceptuele posities")

Eerste positie: de eigen positie : het waarnemen van een systeem (de wereld) vanuit je eigen standpunt (je eigen kaart). (zie ook "perceptuele posities")

Herkaderen: letterlijk: in een andere kader plaatsen. Een andere interpretatie geven aan een gebeurtenis of waarneming.

Logische Niveaus: in het algemeen zijn Logische niveaus een opeenvolgende reeks van denksystemen in de logica, die steeds de regels zetten voor de lagere niveaus (zie ook het werk van Gregory Bateson). In NLP heeft men het over de neuro-logische niveaus: de verschillende niveaus in de (subjectieve) ervaring: omgeving, gedrag, capaciteiten, overtuigingen en identiteit. Soms wordt er nog een extra niveau aan toegevoegd: dat van de spiritualiteit. (Soms worden de neuro-logische niveau's ook psycho-logische niveau's genoemd).

Meta-Model: het taal-model dat bestaat uit een reeks van taalpatronen die men kan observeren in een conversatie. Deze taalpatronen zijn het gevolg van weglatingen, vervormingen of veralgemeningen die een persoon maakt van wat hij geobserveerd heeft. Voor elk patroon is ook vastgelegd welke vraag men er bij kan stellen en welk doel men kan bereiken door het stellen van die vraag. Het model is gebaseerd op de linguïstische theorieën die Noam Chomsky uitwerkte rond 1966.

Meta-positie: waarnemingspositie van waaruit men naar een bepaalde positie kijkt: men is op een hoger niveau ("meta") t.o.v. die positie. Bv. een meta-positie t.o.v. de eerste positie (zie ook "perceptuele posities")

Meta-programma's: een reeks mentale filters die bepalen hoe iemand op een bepaald moment naar de wereld kijkt (bv. leg ik de nadruk op de dingen die te zien zijn, of op de mensen die te zien zijn?, leg ik de nadruk op wat verkeerd kan lopen, of op het doel dat ik wens te bereiken, …). De meta-programma's die iemand hanteert zijn niet absoluut: in verschillende
contexten kan iemand de voorkeur hebben aan andere meta-programma's. Meta-programma's zijn een interessant instrument bij aanwerving: men kan nagaan hoe de meta-programma's waaraan iemand voorkeur heeft overeenkomen met het job-profiel.

Model-leren: modelleren is de basis van NLP! Het is leren door een model te maken van de vaardigheid die men wenst te leren. In NLP doen we dit door het analyseren van de vaardigheid met behulp van alle modellen (perceptuele posities, logische niveaus, meta-model, meta-programma's, TOTE, representatiekanalen, …).

Perceptuele posities: de verschillende posities van waaruit je de wereld kan bekijken. Verzamelterm voor Eerste positie, tweede positie, derde positie en meta-positie.

Rapport: in het Nederlands taalgebruik wordt eerder de term "verstandhouding" gebruikt. In NLP bedoelt men: het proces waarbij 2 mensen tot een verstandhouding komen en deze in stand houden. Men kan rapport modelleren, m.a.w. het analyseren met behulp van alle modellen.

Representatiekanalen: de 5 zintuigen waar de mens over beschikt, worden volgens NLP gebruikt om alles te representeren (zie ook VAK/OG)

State: synoniem voor "gemoedstoestand", het woord bestaan ook in het Engels. In NLP wordt vaak de Engelse term gebruikt. Een state is de verzameling van actieve denkpatronen, gevoelens, emoties, … op een bepaald moment.

Strategie: in de ruime zin: een reeks opeenvolgende stappen (denkstappen of gedragingen) die tot een voorspelbaar en reproduceerbaar resultaat leiden. Best te vergelijken met de term "programma" bij computers. In de enge zin (micro-strategie): een reeks opeenvolgende stappen in de representatiekanalen: bv. ik zie een boek, dat doet mij denken aan die taak die ik nog moest afwerken en ik voel mij plots schuldig: (Visueel -Auditief - Kinestetsich).

TOTE-model: TOTE is de afkorting voor Test-Operation-Test-Exit. Het TOTE-model is een plannings-model dat je kan gebruiken om een doel te definiëren, te bepalen hoe je dat doel zult nastreven en hoe je je acties zult bijsturen. Het is een model dat voor het eerst werd beschreven in 1957 door Miller, Galanter en Pribram in het boek "Plans en Structure of Behavior".

Tweede Positie: De wereld bekijken vanuit het standpunt van een andere persoon om zo een andere kijk te krijgen (los van je eigen visie) op een bepaalde situatie. (zie ook "perceptuele posities")

VAK/OG: afkorting om de 5 zintuigen mee aan te geven: Visueel, Auditief, Kinestetisch gevoelsmatig), olifactorisch (reuk) en gustatorisch (smaak).

Vooronderstellingen: een reeks ideeën en overtuigingen die als basis dienen voor een bepaald systeem, die als waar worden aangenomen en waarop wordt verder gebouwd. Te vergelijken met Axioma's in de Wiskunde.

Meer informatie over NLP op https://www.healthymindandbody.nl/mind/nlp/


Wat is NLP?


Definities van NLP;

Lucas Derks en Jaap Hollander geven in hun boek `Essenties van NLP' een drietal definities, omschrijvingen, van NLP. Ze zijn alle drie essentieel om te weten wat NLP is en doet. In feite is NLP de wisselwerking tussen deze drie aspecten. We behandelen ze hieronder in het kort.

1. NLP is de studie van de structuur van onze subjectieve ervaring.

Het gaat hier over wat iemand (in gedachten) hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft; over hoe ons lichaam (daarop) reageert en van welke vooronderstellingen en algemeenheden iemand uitgaat. De combinatie van deze elementen noemt men in NLP: de structuur van de subjectieve ervaring. Studie hiervan betekent dat NLP onderzoekt hoe mensen hun eigen persoonlijke innerlijke beleving creëren; men zoekt naar patronen, eigenschappen ervan, volgorde (structuren), etc. Als we hier via een NLP-benadering veranderingen in aanbrengen ontstaat er een andere structuur, hetgeen leidt tot ander gedrag en andere emoties. Structuren worden in NLP dus bestudeerd om ze te kunnen veranderen.

2. NLP is modelleren.

Modelleren houdt in: een menselijk vermogen - vaak van een expert daarin - in kaart brengen om het over te kunnen dragen aan anderen. Door dit te doen fungeert NLP als een algemeen toepasbare onderwijstechniek voor het analyseren, begrijpen en het overdraagbaar maken van menselijke vermogens. Het is hierbij met name de bedoeling om speciale vermogens te vertalen in leerbare technieken. Modelleren is vooral mogelijk via het achterhalen van de structuur van innerlijke ervaringen (zie definitie 1) om deze vervolgens te kunnen overnemen of bij jezelf te kunnen veranderen.

3. NLP is een communicatietechnologie

NLP is ook een techniek voor doelgerichte communicatie. Daarbij zijn twee vragen van groot belang:

• hoe kunnen we iemand door middel van goede communicatie helpen te veranderen?
• hoe kunnen we zodanig met iemand communiceren dat we zoveel mogelijk informatie krijgen over de structuur van zijn ervaring ?


NLP is gericht op het bereiken van een hogere effectiviteit bij het communiceren, waarbij 'rapport', vertrouwen en wederzijdse betrokkenheid van essentieel belang zijn. In haar op NLP-principes gebaseerde praktische boek `Opleiden, trainen & Presenteren' beschrijft Cobi Brouwer in twee pagina's eenvoudig en kernachtig wat NLP is en doet. Ze stelt dat de NLP-patronen, -vaardigheden en -technieken gericht zijn op effectieve communicatie, persoonlijke ontplooiing en beter leren. Ze geeft verder aan dat NLP ons leert om onze zintuigen (de waarnemingskanalen waarlangs we leren) op praktische wijze te gebruiken.

NLP leert :

• hoe we onze hersens beter kunnen gebruiken
• hoe we gewenste resultaten kunnen bereiken
• hoe overtuigingen te beïnvloeden zijn
• hoe je tot een goed contact kunt komen
• hoe je op een elegante en effectieve manier kunt communiceren
• en hoe non-verbale lichaamstaal begrepen en gebruikt kan worden.


Bovendien wordt aangegeven dat bij dit alles de grootste waarde gehecht wordt aan respect en integriteit.


Meer informatie over NLP op https://www.healthymindandbody.nl/mind/nlp/